Šiauliuose „įjungė šviesą“

2014-12-21

Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko res­pub­li­ki­nis mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų fil­mų fes­ti­va­lis – kon­kur­sas „Įjunk švie­są“. Fes­ti­va­liui bu­vo pri­sta­ty­ti 47 įvai­raus žan­ro fil­mu­kai. Juos ver­ti­no ko­mi­si­ja.

No­mi­na­ci­ją „Už meist­riš­ką mis­tiš­kos emo­ci­jos per­tei­ki­mą“ lai­mė­jo Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jos ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Nau­jų­jų me­di­jų mo­kyk­los“ mo­ki­nės Au­gus­tė Nor­gė­lai­tė, Go­da Kat­ku­tė, Aus­tė­ja Val­čiu­lai­tė, Ka­mi­lė Ta­mu­ty­tė, Ka­ro­li­na Blo­vieš­čiū­tė, Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nė Jus­ti­na Ka­pi­lo­vai­tė, su­kū­ru­sios fil­mą „Snie­guo­lė“.

„Už vi­zua­li­nės iš­raiš­kos es­te­ti­ką“ ap­do­va­no­ta Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nė Bri­gi­ta Grub­liaus­ky­tė, su­kū­ru­si fil­mą „Rau­do­ni smė­lio ruo­žai“.

No­mi­na­ci­ją „Už tech­ni­nės iš­raiš­kos me­niš­ku­mą“ lai­mė­jo Šven­čio­nių ra­jo­no Pab­ra­dės „Ry­to“ gim­na­zi­jos mo­ki­nys Aud­rius Ja­ra­šius už fil­mą „Šach­ma­tai“.

„Už uni­ka­lų so­cia­li­nio na­ra­ty­vo pa­jau­ti­mą“ įver­tin­ta Dai­nų pro­gim­na­zi­jos ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Nau­jų­jų me­di­jų mo­kyk­los“ mo­ki­nė Gab­rie­lė Na­vic­kai­tė, su­kū­ru­si fil­mą „Jie nie­ko ne­ma­to..

No­mi­na­ci­ją „Už tra­di­ci­nį vi­zua­li­nės iš­raiš­kos prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mą“ lai­mė­jo Dai­nų pro­gim­na­zi­jos ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Nau­jų­jų me­di­jų mo­kyk­los“ mo­ki­nė Eri­ka Kni­zi­ke­vi­čiū­tė, su­kū­ru­si fil­mą „Miš­ko val­do­vas“ ir Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ki­nės Kot­ry­na Ga­sic­kai­tė, Ju­ta Gi­ce­vi­ča, Ha­san Kart, Auk­sė Ša­raus­kai­tė, Gus­tė Šim­ku­tė, Ra­mu­nė Vai­ce­kaus­kai­tė, su­kū­ru­sios fil­mą „Zui­kis pui­kis“.

Lau­rea­tais ta­po Dai­nų pro­gim­na­zi­jos ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Nau­jų­jų me­di­jų mo­kyk­los“ mo­ki­nė Go­da Kat­ku­tė (fil­mas „Bat­te­ry"), Ma­žei­kių ra­jo­no Viekš­nių gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mor­ta Zda­ny­tė ("Mi­nist­rai"), Šven­čio­nių ra­jo­no Pab­ra­dės „Ry­to“ gim­na­zi­jos mo­ki­nys Egi­di­jus Jan­kaus­kas ("Ma­no kom­pas"), Kau­no moks­lei­vių tech­ni­nės kū­ry­bos cent­ro mo­ki­niai Ma­tas Mi­ka­laus­kas, Ra­mu­nė Blan­kai­tė ir Gy­tis Liut­kaus­kas ("Dvi nau­jie­nos")

Kiek­vie­nas fes­ti­va­lio da­ly­vis ap­do­va­no­tas pa­dė­ko­mis ir sim­bo­li­niais pri­zais – elekt­ros lem­pu­tė­mis.

Mo­kyk­los inf.

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA