Pokalbis su režisiere Janina Lapinskaite

2013-12-14

  Lie­tu­vos ki­no re­ži­sie­rė, ak­to­rė, sce­na­ris­tė, pe­da­go­gė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rė Ja­ni­na La­pins­kai­tė sa­ko, kad bu­vu­sių šiau­lie­čių ne­bū­na. Nors iš Šiau­lių iš­va­žia­vo dau­giau nei prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų, čia grįž­ta ap­lan­ky­ti ma­mos ir ki­tų ar­ti­mų­jų. In­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ me­ni­nin­kė ra­gi­na bran­gin­ti aki­mir­kas, žmo­nes ir kul­tū­ro­je vis dar ku­ria­mus ste­buk­lus.

Daugiau skaityite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA