Šiauliuose gyvena laimingi žmonės

   2014-04-14

Elekt­ro­ni­nių ry­šių pa­slau­gų bend­ro­vė „Splius“ ini­ci­juo­ja ir Lietu­vai bei pa­sau­liui ke­ti­na pri­sta­ty­ti vaiz­do kli­pą „We Are Hap­py From Šiau­liai“. Ja­me šiau­lie­čiai šoks pa­gal Fa­re­lio Viljam­so (Phar­rell Wil­liams) „Gram­my“ ap­do­va­no­tą hi­tą „Happy“ ir įro­dys, kad Šiau­liuo­se taip pat gy­ve­na lai­min­gi žmo­nės. Kur­ti kli­pą kar­tu su „Splius“ kū­ry­bi­ne gru­pe pa­kvies­ti gim­na­zis­tai Gre­ta Ši­lins­kai­tė ir Gvi­das Bin­do­kas. Su ried­len­te ir vaiz­do ka­me­ra ne­si­ski­rian­tis Gvi­das yra pel­nęs ne vie­ną apdova­no­ji­mą ne­ko­mer­ci­nių fil­mų fes­ti­va­liuo­se.

Daugiau skaitykite čia:


Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA